• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Ban lãnh đạo

 XN Địa vật lý giếng khoan được thành lập ngày 02 tháng 06 năm 1983 theo Nghị quyết của Hội đồng xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro (XNLD Vietsovpetro) trong kỳ họp thứ III với nhiệm vụ : tiến hành cảnh giới trong quá trình khoan, khảo sát địa vật lý, karota khí, thủy động lực, trạng thái kỹ thuật giếng khoan, bắn mìn mở vỉa, cứu kẹt và khảo sát công nghệ khai thác mỏ

         Thành phần Ban lãnh đạo Xí nghiệp trong hơn 26 năm qua như sau :

                              Ban lãnh đạo XN hiện nay

                       

                   Giám đốc                                   Chánh kỹ sư

                Dương Văn Thắng                      Озеров Виталий Николаевич

                    

     Phó giám đốc công nghệ mới         

                 Tạ Tương Hoan                                                    

         2. Ban lãnh đạo Xí nghiệp qua các thời kỳ 

 
          Giám đốc đã qua

           Ông Dergunov Edmar Nhicolaevich (01/1984-06/1987)

        Ông Agajev Zaman Agalar Ogli (06/1987-02/1988)

        Ông Nguyễn Văn Tuyến (02/1988-02/1999)

        Tiến sỹ Hoàng Văn Quý (03/1999-12/2004)

         Dương Văn Thắng (12/2004 - đến nay)

                     

                     Giám đốc                                    Giám đốc

              Nguyễn Văn Tuyến                                      Hoàng Văn Quý

                    1981-1999                                                  1999-2004

         Chánh kỹ sư

 

 

          Ông Nguyễn Văn Tuyến (04/1986-02/1988)

       Ông Verovkin Victor Vladimirovich (02/1988-02/1992)

       Ông Babikov Leonid Pavlovich (03/1992-02/1994)

       Ông Bubnovr Vladimir Vladimirovich (02/1988-07/1998)

       Ông Mnasakanov Pavel Vladimirovich (07/1998-07/2002)

       Ông Masuev Geogri Mikhailovich (07/2002-05/2006)

       Ông Zatsarin A.V. (05/2006-10/2008)

       Ông Riga P.S. (10/2008- đến nay)

                    

                  Chánh kỹ sư                                Chánh kỹ sư

                   Masuev G.M.                                              Zatsarin A.V.

                   2002-2005                                                   2005-2009

         Chánh địa chất

 

 

          Tiến sỹ KH. Vũ Ngọc An (01/1984-07/1990)

        Ông Phạm Thế Cầu (07/1990-04/2002)

        Ông Phạm Xuân Sơn (10/2002-2007)

 

         Phó giám đốc công nghệ

 

 

         Ông Dương Văn Thắng (08/2001-12/2004)

         Ông Tạ Tương Hoan (2005 - đến nay)     

         Phó giám đốc kinh doanh

 

        

         Ông Huỳnh Văn Trọng (2011 - 2012)

         Ông Ngô Văn Tiệp (2012 - đến nay)   

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu