• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Spiral Shogun System

Specifications

O.D (in.) Charge type Shot density (spf) Expl Wt(g) 1-hr Temp. Rating (°F) Pressure Rating (psi) Casing O.D. (In.) API RP-43 ifth Edition
Entry Hole (in.) Penetra- tion (in.)
11/16 SDP 6 9.0 375 20.000 5.0 0.24 16.0
Item Description  
1 Firing Head
2 Seizing Cord
3 Det. Cord Protector Sleeve Assy
4 Det. Cord Charge Clip
5 Strip
6 Bolt and Nut Set
7 Guide Nose
8 Top Blank
9 Bolt and Nut Set
10 Tandem
11 Det. Cord Retainer
12 Magnetic Decentralizer
13 Adapter Cablehead to expendable
A
Det. cord
C Charge
D Detonator
-- Alignment Tool Kit for NT Charge
-- Manual, Spiral Shogun System

Benefits and Features

Makes increasing recovery factor of hydrocarbon saturated zone in oil fields.

- Can pass through Christmas tree, tubing.

- Can perforate under balance and under packer.

- Can perforate during producing process.

- The length of the gun may be up to 10 meters.

    

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads