• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Cased - Hole Logging

 

    1. INTRODUCTION  

 • Formed in 1991
 • Consist of 
 • 02 Production wire-line teams  
 • 02 Casing inspection teams  
 • 01 Memory team. ( in 2003)  
 • Personal : 21
 • Engineer: 12
 • Skilled worker: 9 
 • Perfomed
 • Over 300 PLT jobs
 • Over 200 Casing/tubing inspection jobs

    2. PRODUCTION LOGGING APPLICATION

       For drilling, workover & completions 

 • Temperature gradient 
 • Diagnostic packages for casing, tubing & packer leaks
 • Fluid levels
 • Detection of annular flow
 • Corrosion monitoring

       For reservoir perfomance monitoring

 • Fluid characteristics
 • Water & gas breakthrough
 • Thief zones
 • Water & gas coning
 • Pressure maintenance
 • Injection/production profile monitoring

      For production technology

 • Flowrate contribution from each reservoir zone
 • Measuring the effectiveness of treatment programs
 • Cross flow detection
 • Productivity indexes
 • Formation damage evaluation
 • Dump flood injection rates
 • Fracture monitoring
 • Wellbore capacity monitoring

      Surface Systems:

 • Surface SRO System
 • Menmory PL system

     Downhole tools:

 • Flowmeters
 • Temperature
 • Capacitance Water Holdup
 • Quartz Pressure
 • Fluid Density
 • Gamma ray, Casing Collar
 • Short combination PL toolstring

12 Arm Single Radius Bowspring Capacitance Array Tool (CAT)

Simultaneous measurement of sensors close to the casing circumference provides a cross-section in partially segregated   multi-phase flows

Tool Specifications

 • Max Temp: 3500F
 • Max press: 15000 psi
 • High Sensitivity & Accuracy
 • Logging Speed: 10 – 150 ft/min
 • Casing diameter: 4 ½” – 9 5/8”
 • Slick-Line & Wire-Line

    CASING &TUBING INSPECTION

 • Corrosion assessment
 • Casing deformation
 • Scale evaluation
 • Location of holes, cracks & splits
 • Perforating maps

       CEMENT EVALUATION

 • Cement map
 • Bond index
 • Channel behind casing
 • Micro-annular

       EQUIPMENT

 •  Production logging
 • 04 sets ( Wireline)
 • 04 sets ( Memory)
 • Casing/tubing Inspection : 05 sets
 • Cement Evaluation : 05 sets
 • Supplied by Computalog (USA) & Sodex (UK)

     

      PRODUCTION LOGGING

      TUBING & CASING INSPECTION

      Typical Cases of Broken Casing in Production Wells in White Tiger Field

        CEMENT BOND LOGS

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads