• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Giới thiệu

Đội công nghệ cao

                                                                      

                                                                            Đội Công Nghệ Cao

       Nhiệm vụ chính của đội Công nghệ cao là thực hiện các công việc đo khảo sát địa vật lý thân trần, chất lượng bơm trám xi măng, khuyết tật ống chống, bắn mìn mở vỉa, bắn mìn cứu kẹt và đổ cầu xi măng trong các giếng khoan 

  Chức năng chính của đội Công nghệ cao 

 • Chuẩn bị thiết bị, nhân lực phù hợp để thực hiện các nội dung công việc theo đơn hàng dịch vụ đã nhận từ phòng KTSX
 • Đăng ký vận chuyển thiết bị, nhân lực ra giàn, bao gồm số lượng người, chức danh, thời gian, phương tiện
 • Thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi tiến hành công tác địa vật lý trên giàn, bao gồm kiểm tra thiết bị, chuẩn chỉnh máy và phổ biến an toàn…
 • Tổ chức và thực hiện công tác địa vật lý tại giếng khoan theo nội dung yêu cầu trong lệnh công tác
 • Thực hiện các công việc đo carota và bắn mìn tại giếng khoan, đảm bảo hoàn thành khối lượng và chất lượng như yêu cầu
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định về công tác an toàn khi triển khai và thực hiện công việc địa vật lý tại nơi làm việc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị
 • Tiến hành đánh giá sơ bộ chất lượng tài liệu và thực hiện đúng quy định về việc giao nhận tại liệu tại giàn
 • Tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị sau khi thực hiện xong công tác địa vật lý tại giàn.Đồng thời phối hợp với các bộ phận Xưởng SCTBCD, Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý để sửa chữa những thiết bị hư hỏng
 • Chuyển tài liệu về Trung tâm phân tích tài liệu và thiết bị hư hỏng về Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý theo quy định
 • Lập kế hoạch và thực hiện đúng thờ hạn công tác chuẩn chỉnh thiết bị, máy móc
 • Thực hiện kiểm kê và báo cáo thường kỳ về trang thiết bị, chất nổ, nguồn phóng xạ trên giàn
 • Tổ chức thực hiện tốt và thường xuyên công tác đào tạo chuyên môn cho tất cả các nhân viên trong đội, theo kế hoạch và đào tạo tại chỗ
 • Áp dụng vào sản xuất các phương pháp kỹ thuật vá công nghệ mới có hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh phong trào hoạt động sáng kiến sáng chế, cải tiến hợp lý hóa trong sản xuất
 • Quản lý tài sản, thiết bị, vật tư được giao, thực hiện tốt công tác kiểm kê vật tư, trang thiết bị hàng năm, làm tiêu hao và thanh lý đúng thời hạn
 • Lập nhu cầu mua sắm thiết bị vật tư, thực hiện làm đơn hàng mua sắm vật tư, trang thiết bị kịp thời
 • Tổ chức thực hiện thường xuyên và áp dụng có hiệu quả công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào sản xuất

                                 

Đội Carota tổng hợp

  Đội Carota tổng hợp có những chức năng chính 

 • Tổ chức thực hiện đo địa vật lý giếng khoan, bắn mìn đục lỗ, bắn mìn cứu kẹt, đặt packe, đổ cầu xi măng, theo lệnh công tác do phòng KTSX giao
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 
 • Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực phù hợp để thực hiện các nội dung công việc theo đơn hàng dịch vụ đã nhận từ phòng KTSX
 • Đăng ký vận chuyển thiết bị, nhân lực ra giàn, bao gồm số lượng người, chức danh, thời gian, phương tiện
 • Thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi tiến hành công tác địa vật lý trên giàn, bao gồm kiểm tra thiết bị, chuẩn máy và phổ biến an toàn, …
 • Tổ chức và thực hiện công tác địa vật lý tại giếng khoan theo nội dung yêu cầu trong lệnh công tác
 • Tiến hành đánh giá sơ bộ chất lượng tài liệu và thực hiện đúng quy định về việc giao nhận tài liệu tại giàn
 • Tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị sau khi thực hiện xong công tác địa vật lý tại giàn. Đồng thời phối hợp với các bộ phận Xưởng SCTBCD, Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý để sửa chữa những thiết bị hư hỏng
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định về công tác an toàn khi triển khai và thực hiện công việc địa vật lý tại nơi làm việc, đảm bảo an toàn tuyết đối cho con người và thiết bị
 • Chuyển tài liệu về Trung tâm phân tích tài liệu và thiết bị hư hỏng về Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý theo quy định
 • Hoàn chỉnh những nội dung trong biên bản thực hiện công việc và trong các biểu mẫu ISO khác - Thống kê tiêu hao vật tư trong khi thực hiện đơn hàng
 • Báo cáo sơ bộ về mức độ thực hiện đơn hàng với phòng KTSX
 • Nộp các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện đơn hàng cho các bộ phận liên quan
 • Lập kế hoạch và thực hiện đúng thời hạn công tác chuẩn chỉnh thiết bị, máy móc
 • Thứ năm hàng tuần làm báo cáo tiêu hao vật liệu nổ và gửi về phòng KTSX
 • Chấm công làm lương cho CBCNV trong đội. Xét và gửi báo cáo mức thưởng hàng tháng của đội cho Phòng KTKH-LĐTL
 • Tổ chức thực hiện tốt và thường xuyên công tác đào tạo chuyên môn cho tất cả các nhân viên trong đội, theo kế hoạch và đào tạo tại chỗ
 • Áp dụng vào sản xuất các phương pháp kỹ thuật và công nghệ mới có hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh phong trào hoạt động sáng kiến sáng chế, cải tiến hợp lý hóa trong sản xuất
 • Quản lý tài sản, thiết bị, vật tư được giao, thực hiện tốt công tác kiểm kê vật tư, trang thiết bị hàng năm, làm tiêu hao và thanh lý đúng thời hạn
 • Lập nhu cầu mua sắm, thực hiện làm đơn hàng mua sắm vật tư, trang thiết bị kịp thời
 • Thực hiện các công việc khác tại XN do Phòng KTSX phân công
 • Tổ chức thực hiện thường xuyên và áp dụng có hiệu quả công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào sản xuất

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Đội kiểm tra khai thác

  ĐỘI KIỂM TRA CÔNG NGHỆ KHAI THÁC

♦  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 • Đo KTKT (xác định mặt cắt dòng) trong các giếng khai thác dầu khí và các giếng bơm ép trên các công trình biển
 • Thực hiện công việc bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị đo
 • Trực tiếp tổ chức và thực hiện công việc sản xuất bao gồm: Đo xác định mặt cắt dòng trong các giếng khai thác dầu khí, các giếng bơm ép nước và các công việc khác được XN giao trên các công trình biển dưới sự điều hành và giám sát của lãnh đạo XN Địa vật lý GK thông qua phòng KTSX
 • Tổ chức thực hiện các công việc ở bờ như : bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị, máy móc do đội quản lý và các công việc khác được XN giao
 • Quản lý, sử dụng và bảo quản trang thiết bị được giao (tài sản, vật tư, máy móc, nguồn phóng xạ, chất nổ,…vv)
 • Tổ chức đào tạo nội bộ cho CBCNV của đội để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.Tiếp nhận công nghệ kỹ thuật mới

 

                  

 

 

 

 

Đội thử vỉa

 

    

          Nhiệm vụ chính của Đội Thử vỉa là tiến hành thử vỉa giếng khoan trên các tàu khoan, giàn khoan nửa nổi nửa chìm và giàn khoan cố định

♦  Chức năng chính của Đội thử vỉa
 • Dùng bộ thiết bị thử vỉa lòng giếng (IPT,DST), bộ thiết bị thử vỉa bề mặt và các thiết bị chuyên dụng khác để khảo sát dòng sản phẩm và nghiên cứu các tính chất chứa của vỉa sản phẩm, theo kế hoạch thử vỉa đã được phê duyệt;
 • Thu thập các số liệu thực địa như : áp suất, nhiệt độ vỉa, nhiệt độ miệng giếng, lưu lượng sản phẩm bề mặt
 • Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị thử vỉa thường xuyên, nhằm đảm bảo việc sử dụng các thiết bị trong quá trình thử vỉa an toàn và đạt chất lượng tốt ;
 • Tiến hành kiểm tra chuẩn chỉnh máy đo nhiệt độ, áp suất đáy cũng như các thiết bị đo lường khác theo định kỳ;
 • Cùng với các bộ phận chức năng của XN Địa vật lý GK, lập kế hoạch mua sắm vật tư, phụ tùng thay thế và thiết bị phục vụ sản xuất;
 • Bảo đảm tuân thủ các quy chế về an toàn kỹ thuật cũng như vệ sinh, bảo vệ môi trường


                                  

   

Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

♦  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

      -  Tiếp nhận và đánh giá chất lượng tài liệu địa vật lý giếng khoan . Minh giải, xử lý tài liệu địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) và lập các kết luận, báo cáo tương ứng.

     -   Lưu trữ tài liệu ĐVLGK , Cùng với các bộ phận tương ứng trong XN lập các kế hoạch khảo sát ĐVLGK.  

     -   Thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, minh giải và xử lý tài liệu ĐVLGK. Báo cáo kịp thời với lãnh đạo XN về chất lượng tài liệu đo được.    

     -   Lập các kết luận, báo cáo về kết quả minh giải và xử lý tài liệu ĐVLGK

                                                                                                 MITview showing a casing 

     -   Tiến hành phân tích thống kê chất lượng tài liệu ĐVLGK đo được theo kỳ hạn và lập báo cáo tương ứng. Kết hợp với phòng KTSX làm rõ nguyên nhân của các tài liệu không phù hợp và đề xuất giải pháp khắc phục.                                                                                  

    -   Lập các kết luận, báo cáo về kết quả minh giải và xử lý tài liệu ĐVLGK .

    -    Chuyển giao cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ của XN.

    -    Tiếp nhận các nhận xét và khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm của XN, kết hợp với các bộ phận liên quan đề xuất các giải pháp nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng .

    -    Thực hiện công tác lưu trữ tài liệu ĐVLGK.

    -    Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp minh giải và xử lý tài liệu mới tương ứng với công nghệ khảo sát mới cũng như đối tượng khảo sát mới.

    -    Lập kế hoạch cho công tác đào tạo nhân lực hàng năm và tổ chức đào tạo tại chỗ, đào tạo nội bộ cho CBCNV trong đơn vị.

    -    Lập nhu cầu mua sắm và làm đơn hàng mua sắm vật tư, thiết bị cần thiết cho hoạt động của đơn vị.

♦  NGUỒN NHÂN LỰC

    -    Trung tâm phân tích và xử lý số liệu có đội ngũ nhân viên lao động quốc tế bao gồm các chuyên gia, kỹ sư về Địa chất, địa vật lý, công nghệ thông tin.

    -    Các kỹ sư  được đào tạo chuyên sâu trong công việc xử lý và minh giải tài liệu địa chất - địa vật lý.

    -    Cán bộ công nhân viên của trung tâm hầu hết đều có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc.

 

♦  CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ  

    Phần cứng  (Hardware):

               Workstation system  (UNIX OS)

                  -  IBM - RS /6000 servers

                  -  Máy in chuyên dụng

               Petrosite complex (Window OS)

               Máy tính cấu hình mạnh cài đặt các phần mềm xử lý minh giải tài liệu.

               Hệ thống mạng LAN nội bộ


Hệ thống mạng LAN nội bộ

      Phần mềm (Software) :

                    Open hole data :

                    Bao gồm các phần mềm  xử lý và minh

               giải cho : Đá móng, Fullwave/Wavesonic,

               Image log - EMI, CAST_V  ...

                  -  IP Software

                  -  Sasha Software

                  -  Coral Sofrware

                  -  Ultra Software

                  -  Basroc Software

                  -  Fullwave Software

                  -  Imager Software

                                                                                                     Basroc Software

                      

                Casehole data :

                Bao gồm các phần mềm xử lý và minh

                giải cho : PL data, Cement bond

                evaluation, Casing and tubing inspection  

                  -  Emeraude Software

                  -  DPP Software     

                  -  MITview Software

                  -  MITpro Software   

                  -  3D View Software

                  -  Well card Software                                                                      

                                                                                                     MITview Software

                DST data :

                Bao gồm các phần mềm xử lý và minh giải tài liệu thử vỉa DST

                  -  Saphir Software : Được sử dụng tại XN Địa vật lý giếng khoan từ năm 2000, đây là một trong những phần mềm minh giải tài liệu thử vỉa tốt nhất. Saphir Software có thể đánh giá được các thông số như :

                    Pi - initial pressure, K - permeability, C - well bore storage, S - skin, R - effect radius, K.h – permeability-thickness product, etc.

 

 

 

CNTT Group

Đội Carota khí

ĐỘI CAROTA KHÍ 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

   -  Đo khảo sát Carota khí trong quá trình khoan , theo dõi Carota khí trong khi sửa chữa giếng khoan.

   -  Đo cảnh giới giếng khoan, Thực hiện các công việc khác do XN yêu cầu.

   -  Tiếp nhận đơn hàng, chuẩn bị máy móc, thiết bị và điều động nhân lực để tiến hành công việc sản xuất theo yêu cầu sản xuất dưới sự chỉ đạo của XN.

   -  Tổ chức lắp ráp, tháo dỡ và vận chuyển trạm máy theo nhu cầu sản xuất sự chỉ đạo của XN . Tổ chức chuẩn chỉnh trạm máy theo yêu cầu của quy trình khảo sát carota khí .

   -  Thực hiện công việc khảo sát tuân theo qui trình để thu nhận dữ liệu trong quá trình khoan, trong khi sửa chữa giếng khoan hoặc trong khi đo cảnh giới giếng khoan .

   -  Dựng tài liệu carota khí, làm báo cáo kết thúc giếng khoan và giao nộp tài liệu cho Trung tâm Phân tích và xử lý số liệu.

   -  Đảm bảo thu nhận tài liệu có chất lượng theo qui chế về chất lượng tài liệu của XN. Không ngừng cải tiến, hợp lý hóa sản xuất , Lập ra Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm của đội .

   -  Hàng tháng, hàng quý phải báo cáo kết quả thực hiện công tác của đội, đánh giá nhân lực và xét thưởng cho CBCNV trong đội , Lập nhu cầu mua sắm và làm đơn hàng mua sắm vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ cho sản xuất.

NGUỒN NHÂN LỰC

   -  Đội Carota khí ( Mud Logging ) có đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia, kỹ sư về Địa chất, địa vật lý, điện tử.

   -  Các kỹ sư  được đào tạo chuyên sâu trong công việc đo khảo sát Carota khí trong quá trình khoan.

   -  Các CBCNV của đội Carota khí  có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế.

.

♦ CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ

ALS - Mud logging Unit : 

 -  Tự động giám sát toàn bộ quá trình khoan với hơn 70 thông số được đo lường và xử lý. Ngoài ra hệ thống còn có thể kiểm tra tình trạng của các cảm biến (Sensors) trong trường hợp hư hỏng hệ thống sẽ cảnh báo cho người đứng trạm biết.

 -  Hệ thống ALS - Mud logging Bao gồm các thiết bị sau :

        • Air-condition System

        • Explosion Proof Safety Pressurisation System

        • Working area for client        

        • UPS System       

        • Airlock/Escape Hatch      

        • Safety Equipment     

        • Intercom System

Formation evaluation equipment

        • Microscope

        • UV Fluoroscope

        • Sample Drying Oven

        • Geological Equipment and Chemicals

        • Sample Processing Trays

        • Shale Density

        • Auto Calcimeter

 

Gas Detection System – GEO FAST FID :

FID Total Hydrocarbon Detector:

Range: 100 ppm -100 % Sensitivity: 20 ppm Gas measure: Total Hydrocarbon

FID Gas Chromatograph Detector:

Range: 20 ppm -100 % Sensitivity: 5 ppm Chromatograph cycle: 42s Gas measure: C1 - nC5

                                                                                                                   Gas Detection System – GEO FAST FID 

Sensors and Parameters

 • Drilling rate, heave, depth, bit depth, TVD depth, kelly height, bit run, bit time o Weight on Bit, Hook Load, Overpull
 • Individual Pit Volume and Totaliser (8pits)
 • Trip Tank
 • Pump Rate, Totaliser & Flow In
 • Standpipe and Casing Pressure
 • Rotary Speed sensor (RPM)
 • Mud Temperature IN/OUT
 • Mud Weight IN/OUT
 • Rotary Torque
 • Mud Flow OUT

Hệ thống cảnh giới giếng khoan Summomer :

      Hệ thống cảnh giới giếng khoan Summomer nhằm cảnh báo sự va chạm giữa choòng khoan của giếng đang khoan với ống chống của các giếng đã khai thác nằm lân cận hoặc các giếng tuy ở xa hơn trên giàn nhẹ (BK) nhưng vẫn có nguy cơ bị xuyên thủng khi ở độ sâu thích ứng, đặc biệt là trong quá trình khoan xiên. Khi khoan chèn thêm nhằm tăng hệ số thu hồi dầu, khoảng cách giữa các giếng khoan sẽ nhỏ lại. Trong khi khoan với điều kiện mật độ giếng đan dày nguy cơ choòng khoan va chạm hoặc xuyên thủng các giếng lân cận tăng cao. Hoặc khi khoan cắt xiên sự va chạm có thể gây ra các sự cố không thể lường trước, đặc biệt đối với những giếng khoan đang khai thác với lưu lượng lớn.

 

Phòng Tài chính Kế Toán

♦  Phòng Kế toán có chức năng chính 

 • Thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê tài sản, vật tư, tiền vốn của XN và quá trình vận động luân chuyển của chúng
 • Thực hiện thanh toán các chế độ cho CBCNV và mua sắm tài sản, vật tư của XN
 • Tham gia vào điều hành và quản lý sản xuất
 • Số liệu kế toán dùng để phân tích đánh giá tình hình sản xuất, dự trữ vật tư, tiền vốn, chi phí, lợi nhuận v.v…. trên cơ sở đó lãnh đạo XN có biện pháp đúng đắn để chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Bảo vệ tài sản
 • Bằng phương pháp lập chứng từ và ghi sổ kép, thực hiện các báo cáo, kiểm kê, phân tích giúp lãnh đạo XN nắm được số lượng, giá trị, tình trạng tài sản, tiền vốn
 • Kiểm tra chặt chẽ trách nhiệm vật chất của từng cá nhân, từng bộ phận để ngăn chặn tham ô, lãng phí
 • Thực hiện hạch toán kinh tế
 • Số liệu kế toán là thước đo giá trị phản ánh toàn diện và tổng hợp các mặt hoạt động sản xuất, kết quả sản xuất của từng bộ phận để từ đó có giải pháp khai thác khả năng và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động,… ngăn chặn các thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế

Phòng KTKH

  Chức năng chính của Phòng KTKH – LĐTL

 • Tổ chức và hoàn thiện công tác kinh tế kế hoạch xí nghiệp, lập kế hoạch sản xuất, dự toán chi phí sản xuất, theo dõi việc thực hiện, lập báo cáo, tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động của xí nghiệp
 • Tổ chức và hoàn thiện công tác lao động tiền lương của xí nghiệp
 • Đảm bảo cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu sản xuất của xí nghiệp 

      1. Trong lĩnh vực kinh tế kế hoạch

 • Kết hợp với Phòng Kỹ thuật sản xuất tiến hành lập kế hoạch sản xuất hàng năm, hàng quý và hàng tháng
 • Lập dự toán chi phí sản xuất của xí nghiệp hàng năm và hàng quý kèm theo chi tiết tính toán
 • Theo dõi thực hiện và kết hợp Phòng Kỹ thuật sản xuất lập báo cáo sản xuất, kết hợp Phòng kế toán lập báo cáo chi phí sản xuất hàng năm, hàng quý và hàng tháng. Phân tích nguyên nhân những chênh lệch giữa báo cáo thực tế so với kế hoạch đặt ra
 • Kết hợp Phòng Kế toán xác định giá thành sản xuất. Làm đầu mối trong việc lập đơn giá dịch vụ địa vật lý giếng khoan của xí nghiệp và trong từng loại hình dịch vụ
 • Tổ chức công tác lập định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật. Đề xuất các biện pháp tiết kiệm vật tư và theo dõi việc thực hiện các biện pháp đó
 • Tổ chức việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi mua sắm các loại thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu sản xuất
 • Tham gia Hội đồng sáng kiến, sáng chế của xí nghiệp, xác định hiệu quả kinh tế do việc áp dụng sáng chế, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất mang lại
 • Tham gia Hội đồng mua bán vật tư, hàng hóa của xí nghiệp, làm đầu mối triển khai các đơn hàng tự mua sắm
 • Tham gia công tác dịch vụ cho các đơn vị bên ngoài : xác định đơn giá dịch vụ, đàm phán, lập dự thảo hợp đồng và các thủ tục cần thiết khác
 • Đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế hạch toán kinh tế, mô hình tổ chức hoạt động của xí nghiệp
 • Tổng hợp, phân tích kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp. Đưa ra những đề xuất về tổ chức sản xuất để sử dụng hiệu quả các nguồn lực

     2.  Trong lĩnh vực lao động tiền lương

 • Lập biên chế và thay đổi biên chế của xí nghiệp, xác định tính hợp lý giữa yêu cầu về trình độ, tay nghề, trách nhiệm với mức lương của từng chức danh
 • Tổ chức công tác lập định mức về lao động và kiểm tra tính đúng đắn của những định mức này khi áp dụng thực tế
 • Phát hiện nguyên nhân mất mát thời gian làm việc trong các bộ phận, đề xuất các biện pháp cải tiến để giảm mất mát đó và theo dõi việc áp dụng các biện pháp đề ra
 • Đề xuất chế độ làm việc hiệu quả, chấm công hợp lý cho các bộ phận trong xí nghiệp và kiểm tra việc áp dụng Quy chế này
 • Soạn thảo Quy chế về khen thưởng CBCNV trình lãnh đạo xí nghiệp phê duyệt và kiểm tra việc áp dụng Quy chế này
 • Đề xuất và kiểm tra việc thực hiện các chế độ phụ cấp cho CBCNV
 • Lập kế hoạch lao động và tiền lương hàng năm, hàng tháng và hàng quý trình các cấp phê duyệt theo quy định
 • Kết hợp Phòng Kế toán lập báo cáo lao động và tiền lương hàng năm, hàng quý và hàng tháng. Phân tích kết quả trong báo cáo so với kế hoạch đặt ra
 • Tham gia kiểm tra việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc. Đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và bảo hộ lao động cho CBCNV
 • Tham gia vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của CBCNV xí nghiệp
 • Làm đầu mối tổ chức công tác thi đua khen thưởng trong xí nghiệp và tổng kết kết quả đạt được

     3. Trong lĩnh vực cung ứng vật tư

 • Tổng hợp nhu cầu từ xác bộ phận để lập kế hoạch nhu cầu mua sắm vật tư, thiết bị, thuê dịch vụ hàng năm của xí nghiệp trình các cấp phê duyệt theo quy định
 • Tham gia soạn thảo giải trình cơ sở mua sắm vật tư thiết bị
 • Tổ chức việc lập đơn hàng mua sắm vật tư thiết bị trình các cấp phê duyệt theo quy định
 • Lập kế hoạch tự mua sắm vật tư, thuê dịch vụ của xí nghiệp trình các cấp phê duyệt theo quy định
 • Theo dõi việc triển khai các đơn hàng của XN Địa vật lý GK do Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro thực hiện
 • Tổ chức việc tiếp nhận, nghiệm thu, nhập kho hàng hóa, vật tư, thiết bị và làm các thủ tục, giấy tờ theo quy định đối với các hợp đồng do Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro thực hiện
 • Thực hiện các hợp đồng do XN Địa vật lý GK tự ký. Phối hợp các bộ phận chức năng của XN làm các thủ tục giao nhận, nghiệm thu và nhập kho hàng hóa, vật tư
 • Đảm bảo công tác bảo quản hàng hóa, vật tư trong các kho bãi, sắp xếp, bố trí hàng hóa an toàn và hợp lý. Đảm bảo việc nhập xuất hàng hóa qua kho theo đúng thủ tục quy định
 • Làm các báo cáo tiêu hao vật tư, báo cáo tồn kho theo quy định
 • Lập sổ theo dõi, thống kê hàng hóa trong kho và lượng nhập xuất kho. Phối hợp với kế toán vật tư để kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong kho với sổ sách kế toán
 • Kiểm tra tính hợp lý, mục đích sử dụng đối với tất cả hàng hóa, vật tư xuất kho
 • Tham gia vào Hội đồng thanh lý vật tư, hàng hóa và Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư hàng năm của xí nghiệp
 • Để thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ nêu trên, phòng KTKH – LĐTL 
 • Tạo không khí làm việc, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể phòng 
 • Lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng CBCNV trong phòng
 • Có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ cho CBCNV; áp dụng kinh nghiệm, phương tiện tiên tiến trong quá trình làm việc

Phòng Kỹ thuật Sản xuất

  Phòng KTSX có chức năng chính 

 • Tổ chức thực hiện các đơn hàng về đo địa vật lý giếng khoan, carota khí, thử vỉa, bắn mìn đục lỗ, bắn mìn cứu kẹt, bắn mìn đặt packe trong phạm vi XNLD Vietsovpetro cũng như làm dịch vụ cho các công ty dầu khí khác ngoài phạm vi XNLD
 • Theo dõi, giám sát mọi vấn đề kỹ thuật và công nghệ liên quan đến việc thực hiện các đơn hàng
 • Lập kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế hàng năm để đảm bảo sản xuất đuợc ổn định, đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc
 • Đảm bảo an toàn trện các công trình biển và trong toàn XN
 • Nhận đơn đặt hàng, lãnh đạo phòng tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng người để điều động nhân lực, thiết bị máy móc nhằm hoàn thành tốt đơn hàng
 • Giao đơn hàng cho đội trưởng (phó) hoặc người phụ trách để thực hiện đơn hàng
 • Làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến người và thiết bị được đưa ra biển
 • Theo dõi, giám sát việc thi công đơn hàng của các đội sản xuất
 • Tổng hợp kết quả và mức độ hoàn thành các đơn hàng do các đội thực hiện
 • Theo dõi và giám sát việc quản lý các loại thiết bị, vật liệu nổ, nguồn phóng xạ tại kho tạm chứa trên các công trình biển
 • Theo dõi và quản lý nhân lực các đội sản xuất. Điều hành các công việc sản xuất phụ trợ hàng ngày tại XN
 • Theo dõi công làm việc, công nghỉ bù, nghỉ phép, công làm ngoài giờ, công làm đêm của CBCNV ở tất cả các đội sản xuất
 • Lập kế hoạch dự trù, thực hiện làm đơn hàng mua sắm thiết bị, vật tư hàng năm cũng như đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo XN
 • Tham gia kiểm định và nghiệm thu các thiết bị nhập về
 • Tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho kỹ sư và công nhân của các đội sản xuất
 • Tổ chức kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất về điều kiện lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động tại XN và trên các công trình biển
 • Thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thông qua các quy trình ISO đã được phê duyệt và ban hành
 • Tham gia hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
 • Lập báo cáo hàng tháng, quý và năm về việc thực hiện các đơn hàng, tình trạng và mức độ tiêu hao cáp và vật liệu nổ
 • Lập báo cáo hàng tháng về bảo vệ môi trường, kiểm tra an toàn cấp 3, cấp 4, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ
 • Tổ chức kiểm tra kiến thức an toàn định kỳ hàng năm cho CBCNV các đội sản xuất, Xưởng SCTBCD và Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý
 • Đề nghị thưởng về an toàn lao động hàng quý cho CBCNV trong XN
 • Đề nghị mức thưởng hàng tháng của các nhân viên Phòng KTSX và các đội sản xuất về mức độ hoàn thành công việc
 • Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo XN giaoQuản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu