• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Giới thiệu

Xưởng sửa chữa thiết bị địa vật lý

XƯỞNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ  ĐỊA VẬT LÝ

 

  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ :

 • Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị điện tử dùng trong công tác khảo sát địa vật lý giếng khoan.
 • Kiểm tra, theo dõi công tác chuẩn chỉnh các máy địa vật lý do Nga chế tạo, công tác hiệu chuẩn thiết bị đo lường.Trực tiếp chuẩn chỉnh một số thiết bị do Nga chế tạo.
 • Tham gia nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực địa vật lý giếng khoan.Thực hiện công tác an toàn bức xạ công nghệ mới trong lĩnh vực địa vật lý giếng khoan.
 • Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử dùng trong công tác khảo sát địa vật lý(thiết bị đo giếng thân trần, đo trong giếng chống ống, đo trong giếng khai thác, đo trạng thái kỹ thuật ống chống...) theo yêu cầu của đội.
 • Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đo trong quá trình khoan theo yêu cầu của XN Khoan và sửa giếng.
 • Lập kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo lường tại cơ quan chức năng về đo lường kiểm định theo qui định của nhà nước và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đó.
 • Tổ chức hiệu chuẩn các thiết bị đo lường trong phạm vi cho phép theo phương pháp dẫn chuẩn.
 • Kiểm soát công tác chuẩn chỉnh máy địa vật lý do Nga chế tạo. Tổ chức chuẩn chỉnh một số máy địa vật lý do Nga chế tạo phù hợp với thiết bị hiện có tại xưởng.
 • Nghiên cứu đưa vào áp dụng các thiết bị địa vật lý công nghệ mới theo chỉ thị của lãnh đạo xí nghiệp.
 • Cải tiến, hợp lý hóa các thiết bị địa vật lý đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
 • Thực hiện công tác an toàn bức xạ trong phạm vi xí nghiệp theo Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ của Nhà nước Việt Nam, Quy chế ATBX của XNLD Vietsovpetro, quản lý kho chứa nguồn phóng xạ, kiểm đếm nguồn phóng xạ và kiểm soát liều lượng kế cá nhân.
 • Tổ chức đào tạo nội bộ, chuyển giao công nghệ.
 • Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa trạm tời, trạm đo đột xuất và theo kế hoạch
 • Gia công sửa chữa các chi tiết cơ khí chuyên dụng trong điều kiện, khả năng của thiết bị và con người
 • Bảo đảm an toàn và đầy đủ điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại XN
 • Theo dõi, giám sát kỹ thuật, sửa chữa trạm tời, trạm đo và các thiết bị cơ khí chuyên dụng của XN
 • Thiết kế các chi tiết mới và các chi tiết sửa chữa cơ khí phục vụ công tác khảo sát địa vật lý và bắn mìn trên các giếng khoan
 • Cung cấp các bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật về các thiết bị trạm tời và thiết bị cơ khí chuyên dụng để có cơ sở ký kết hợp đồng mua  thiết bị phục vụ sản xuất
 • Sửa chữa, bảo hành, quản lý toàn bộ mạng lưới điện, nước của XN
 • Tổng hợp nhu cầu, lên kế hoạch, lập đơn hàng mua sắm vật tư, thiết bị chuyên dụng
 • Lập chương trình đào tạo nâng bậc cho thợ tời và thợ cơ khí của XN, nâng cao trình độ cho các kỹ sư cơ khí trong XN
 • Giám sát và kiểm tra việc sử dụng các trạm tời và thiết bị cơ khí chuyên dụng, thiết bị nâng tải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy chế an toàn lao động
 • Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát xây dựng cơ bản tại khu vực trụ sở XN Địa vật lý GK

NGUỒN NHÂN LỰC :

    -  Xưởng sửa chữa thiết bị địa vật lý có đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia, kỹ sư  Điện tử, Công

       nghệ thông tin, cơ khí.

    -  Các kỹ sư  được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ khí.

    -  Có đội ngũ chuyên gia đầu ngành nhiều năm kinh nghiệm trong công tác thiết kế chế tạo, sửa chữa

       máy địa vật lý.

 

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN :

     - Phục vụ công tác đồng bộ hóa công nghệ.

     - Thiết kế chế tạo các hệ thống thiết bị theo yêu cầu sản xuất.

     - Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghệ địa vật lý mới.

     - Phát triển các phần mềm phục vụ công tác quản lý, phân tích xử lý tài liệu chuyên dụng và công tác sản xuất khác.

     - Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý online, lập website và quản trị web.

                        Hệ thống cảnh giới giếng khoan - Summomer

Các công trình mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao :

     - Hệ thống cảnh giới giếng khoan - Summomer.

     - Hệ thống đánh dấu mét từ tự động.

     - Hệ thống đo Carota độ lệch và phương vị giếng khoan liên tục đường kính 60 mm.

     - Cụm công trình các thiết bị phụ trợ trong công tác địa vật lý giếng khoan.

     - Lò nung tự động mô phỏng nhiệt độ - áp suất giếng khoan.

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu