• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

MAIN SERVICES

{jcomments off}


MAIN SERVICES
Section 1 Open Hole Logging Services

Surface Wireline Logging System  
Dual Laterolog Resistivity  
Micro Spherically Focused Log Resistivity  
Compensated Spectral Natural Gamma Ray  
Spectral Density Log  
Dual Spaced Neutron Log  
Borehole Compensated Sonic Log  
FullWave Sonic Log  
WaveSonic Log  
Dipmeter  
Electrical Micro-Imager  
High Resolution Induction  
Openhole CAST_V  
Circumferential Acoustic Scanning Tool
 

Section 2 Cased Hole Logging Services

Cased Hole CAST-V  
Casing Inspection by 40-60  Fingers MIT  
Tubing Inspection by 24  Fingers MIT  

Section 3  Production Logging Services

Surface Readout Production Logging System  
Memory Production Logging System 
Flowmeters  
DownHole Temperature  Measurement  
Capacitance Water Holdup  
Downhole Pressure  Measurement  
Fluid Density  
Short combination PL  toolstring  

Section 4  Mud Logging Services

Introduction to Mud Logging  Services 
Mud Logging Unit ALS-2 
Advanced Security System  (ASS  – 2002) 

Section 5  Perforation Services

Tubing Conveyed Perforation  
Wireline Perforation  
Swing Jet-180o Phased  System  
Spiral Shogun System  
Split Shot Cutter  
Drill Collar Sereving Tool  
Casing & Tubing Cutters  
Retrievable Bridge  Plugs/setting packer MKAV
MKAB 42-170/100 M 

Section 6  Data Processing and Interpretations

Desktop Petrophysics Software  
Universal Logging Tool Response Analysis  
Complex Reservoir Analysis  
Shanly - Sand Analysis  
Full Wave Sonic Analysis  
Imager-Logs Analysis  
Special Software for Basement – BASROC  
PLT Interpretation Software – EMERAUDE  
Casing Inspection Log Interpretation Software  

Section 7  Well Testing

Surface Equipment  
Subsurface Equipment  
Slip Joints  
Rupture Disk Safety Circulating Valve
Drain Valve  
Instream Gauge Carrier  
OMNITM Circulating Valve  
LPR-NTM Tester Valve  
FUL-FLO Hydraulic Circulating Valve  
RTTS Safety Joint  
RTTS Packer  
Downhole Pressure&Temperature Tool  
Well Testing Interpretation  

 
Section 8  Tool Pusher

Toolpusher Introduce  
Toolpusher Assemblies  
Advantages&Disadvantages  

Section 9  Vertical Seismic Profile (VSP)

Surface Equipment  
GSP-1 VSP Data Acquisition System
 
Downhole Tool  
ASR-1 Advanced Seimic Receiver
 
GeochainTM 42 levels Digital VSP array  
Airgun and VSP Source Controller  
Vsprowess Software  

Joint Venture Vietsovpetro – Logging and Testing Division

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu


Ads