• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Phòng Kỹ thuật Sản xuất

  Phòng KTSX có chức năng chính 

 • Tổ chức thực hiện các đơn hàng về đo địa vật lý giếng khoan, carota khí, thử vỉa, bắn mìn đục lỗ, bắn mìn cứu kẹt, bắn mìn đặt packe trong phạm vi XNLD Vietsovpetro cũng như làm dịch vụ cho các công ty dầu khí khác ngoài phạm vi XNLD
 • Theo dõi, giám sát mọi vấn đề kỹ thuật và công nghệ liên quan đến việc thực hiện các đơn hàng
 • Lập kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế hàng năm để đảm bảo sản xuất đuợc ổn định, đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc
 • Đảm bảo an toàn trện các công trình biển và trong toàn XN
 • Nhận đơn đặt hàng, lãnh đạo phòng tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng người để điều động nhân lực, thiết bị máy móc nhằm hoàn thành tốt đơn hàng
 • Giao đơn hàng cho đội trưởng (phó) hoặc người phụ trách để thực hiện đơn hàng
 • Làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến người và thiết bị được đưa ra biển
 • Theo dõi, giám sát việc thi công đơn hàng của các đội sản xuất
 • Tổng hợp kết quả và mức độ hoàn thành các đơn hàng do các đội thực hiện
 • Theo dõi và giám sát việc quản lý các loại thiết bị, vật liệu nổ, nguồn phóng xạ tại kho tạm chứa trên các công trình biển
 • Theo dõi và quản lý nhân lực các đội sản xuất. Điều hành các công việc sản xuất phụ trợ hàng ngày tại XN
 • Theo dõi công làm việc, công nghỉ bù, nghỉ phép, công làm ngoài giờ, công làm đêm của CBCNV ở tất cả các đội sản xuất
 • Lập kế hoạch dự trù, thực hiện làm đơn hàng mua sắm thiết bị, vật tư hàng năm cũng như đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo XN
 • Tham gia kiểm định và nghiệm thu các thiết bị nhập về
 • Tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho kỹ sư và công nhân của các đội sản xuất
 • Tổ chức kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất về điều kiện lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động tại XN và trên các công trình biển
 • Thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thông qua các quy trình ISO đã được phê duyệt và ban hành
 • Tham gia hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
 • Lập báo cáo hàng tháng, quý và năm về việc thực hiện các đơn hàng, tình trạng và mức độ tiêu hao cáp và vật liệu nổ
 • Lập báo cáo hàng tháng về bảo vệ môi trường, kiểm tra an toàn cấp 3, cấp 4, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ
 • Tổ chức kiểm tra kiến thức an toàn định kỳ hàng năm cho CBCNV các đội sản xuất, Xưởng SCTBCD và Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý
 • Đề nghị thưởng về an toàn lao động hàng quý cho CBCNV trong XN
 • Đề nghị mức thưởng hàng tháng của các nhân viên Phòng KTSX và các đội sản xuất về mức độ hoàn thành công việc
 • Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo XN giaoQuản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu