• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Đội thử vỉa

 

    

          Nhiệm vụ chính của Đội Thử vỉa là tiến hành thử vỉa giếng khoan trên các tàu khoan, giàn khoan nửa nổi nửa chìm và giàn khoan cố định

♦  Chức năng chính của Đội thử vỉa
 • Dùng bộ thiết bị thử vỉa lòng giếng (IPT,DST), bộ thiết bị thử vỉa bề mặt và các thiết bị chuyên dụng khác để khảo sát dòng sản phẩm và nghiên cứu các tính chất chứa của vỉa sản phẩm, theo kế hoạch thử vỉa đã được phê duyệt;
 • Thu thập các số liệu thực địa như : áp suất, nhiệt độ vỉa, nhiệt độ miệng giếng, lưu lượng sản phẩm bề mặt
 • Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị thử vỉa thường xuyên, nhằm đảm bảo việc sử dụng các thiết bị trong quá trình thử vỉa an toàn và đạt chất lượng tốt ;
 • Tiến hành kiểm tra chuẩn chỉnh máy đo nhiệt độ, áp suất đáy cũng như các thiết bị đo lường khác theo định kỳ;
 • Cùng với các bộ phận chức năng của XN Địa vật lý GK, lập kế hoạch mua sắm vật tư, phụ tùng thay thế và thiết bị phục vụ sản xuất;
 • Bảo đảm tuân thủ các quy chế về an toàn kỹ thuật cũng như vệ sinh, bảo vệ môi trường


                                  

   

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu