• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

  TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

♦  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

      -  Tiếp nhận và đánh giá chất lượng tài liệu địa vật lý giếng khoan . Minh giải, xử lý tài liệu địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) và lập các kết luận, báo cáo tương ứng.

     -   Lưu trữ tài liệu ĐVLGK , Cùng với các bộ phận tương ứng trong XN lập các kế hoạch khảo sát ĐVLGK.  

     -   Thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, minh giải và xử lý tài liệu ĐVLGK. Báo cáo kịp thời với lãnh đạo XN về chất lượng tài liệu đo được.    

     -   Lập các kết luận, báo cáo về kết quả minh giải và xử lý tài liệu ĐVLGK

                                                                                                 MITview showing a casing 

     -   Tiến hành phân tích thống kê chất lượng tài liệu ĐVLGK đo được theo kỳ hạn và lập báo cáo tương ứng. Kết hợp với phòng KTSX làm rõ nguyên nhân của các tài liệu không phù hợp và đề xuất giải pháp khắc phục.                                                                                  

    -   Lập các kết luận, báo cáo về kết quả minh giải và xử lý tài liệu ĐVLGK .

    -    Chuyển giao cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ của XN.

    -    Tiếp nhận các nhận xét và khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm của XN, kết hợp với các bộ phận liên quan đề xuất các giải pháp nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng .

    -    Thực hiện công tác lưu trữ tài liệu ĐVLGK.

    -    Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp minh giải và xử lý tài liệu mới tương ứng với công nghệ khảo sát mới cũng như đối tượng khảo sát mới.

    -    Lập kế hoạch cho công tác đào tạo nhân lực hàng năm và tổ chức đào tạo tại chỗ, đào tạo nội bộ cho CBCNV trong đơn vị.

    -    Lập nhu cầu mua sắm và làm đơn hàng mua sắm vật tư, thiết bị cần thiết cho hoạt động của đơn vị.

♦  NGUỒN NHÂN LỰC

    -    Trung tâm phân tích và xử lý số liệu có đội ngũ nhân viên lao động quốc tế bao gồm các chuyên gia, kỹ sư về Địa chất, địa vật lý, công nghệ thông tin.

    -    Các kỹ sư  được đào tạo chuyên sâu trong công việc xử lý và minh giải tài liệu địa chất - địa vật lý.

    -    Cán bộ công nhân viên của trung tâm hầu hết đều có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc.

 

♦  CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ  

    Phần cứng  (Hardware):

               Workstation system  (UNIX OS)

                  -  IBM - RS /6000 servers

                  -  Máy in chuyên dụng

               Petrosite complex (Window OS)

               Máy tính cấu hình mạnh cài đặt các phần mềm xử lý minh giải tài liệu.

               Hệ thống mạng LAN nội bộ


Hệ thống mạng LAN nội bộ

      Phần mềm (Software) :

                    Open hole data :

                    Bao gồm các phần mềm  xử lý và minh

               giải cho : Đá móng, Fullwave/Wavesonic,

               Image log - EMI, CAST_V  ...

                  -  IP Software

                  -  Sasha Software

                  -  Coral Sofrware

                  -  Ultra Software

                  -  Basroc Software

                  -  Fullwave Software

                  -  Imager Software

                                                                                                     Basroc Software

                      

                Casehole data :

                Bao gồm các phần mềm xử lý và minh

                giải cho : PL data, Cement bond

                evaluation, Casing and tubing inspection  

                  -  Emeraude Software

                  -  DPP Software     

                  -  MITview Software

                  -  MITpro Software   

                  -  3D View Software

                  -  Well card Software                                                                      

                                                                                                     MITview Software

                DST data :

                Bao gồm các phần mềm xử lý và minh giải tài liệu thử vỉa DST

                  -  Saphir Software : Được sử dụng tại XN Địa vật lý giếng khoan từ năm 2000, đây là một trong những phần mềm minh giải tài liệu thử vỉa tốt nhất. Saphir Software có thể đánh giá được các thông số như :

                    Pi - initial pressure, K - permeability, C - well bore storage, S - skin, R - effect radius, K.h – permeability-thickness product, etc.

 

 

 

CNTT Group

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu