• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Phòng Tài chính Kế Toán

♦  Phòng Kế toán có chức năng chính 

 • Thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê tài sản, vật tư, tiền vốn của XN và quá trình vận động luân chuyển của chúng
 • Thực hiện thanh toán các chế độ cho CBCNV và mua sắm tài sản, vật tư của XN
 • Tham gia vào điều hành và quản lý sản xuất
 • Số liệu kế toán dùng để phân tích đánh giá tình hình sản xuất, dự trữ vật tư, tiền vốn, chi phí, lợi nhuận v.v…. trên cơ sở đó lãnh đạo XN có biện pháp đúng đắn để chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Bảo vệ tài sản
 • Bằng phương pháp lập chứng từ và ghi sổ kép, thực hiện các báo cáo, kiểm kê, phân tích giúp lãnh đạo XN nắm được số lượng, giá trị, tình trạng tài sản, tiền vốn
 • Kiểm tra chặt chẽ trách nhiệm vật chất của từng cá nhân, từng bộ phận để ngăn chặn tham ô, lãng phí
 • Thực hiện hạch toán kinh tế
 • Số liệu kế toán là thước đo giá trị phản ánh toàn diện và tổng hợp các mặt hoạt động sản xuất, kết quả sản xuất của từng bộ phận để từ đó có giải pháp khai thác khả năng và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động,… ngăn chặn các thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu