• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Đội Carota tổng hợp

  Đội Carota tổng hợp có những chức năng chính 

 • Tổ chức thực hiện đo địa vật lý giếng khoan, bắn mìn đục lỗ, bắn mìn cứu kẹt, đặt packe, đổ cầu xi măng, theo lệnh công tác do phòng KTSX giao
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 
 • Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực phù hợp để thực hiện các nội dung công việc theo đơn hàng dịch vụ đã nhận từ phòng KTSX
 • Đăng ký vận chuyển thiết bị, nhân lực ra giàn, bao gồm số lượng người, chức danh, thời gian, phương tiện
 • Thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi tiến hành công tác địa vật lý trên giàn, bao gồm kiểm tra thiết bị, chuẩn máy và phổ biến an toàn, …
 • Tổ chức và thực hiện công tác địa vật lý tại giếng khoan theo nội dung yêu cầu trong lệnh công tác
 • Tiến hành đánh giá sơ bộ chất lượng tài liệu và thực hiện đúng quy định về việc giao nhận tài liệu tại giàn
 • Tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị sau khi thực hiện xong công tác địa vật lý tại giàn. Đồng thời phối hợp với các bộ phận Xưởng SCTBCD, Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý để sửa chữa những thiết bị hư hỏng
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định về công tác an toàn khi triển khai và thực hiện công việc địa vật lý tại nơi làm việc, đảm bảo an toàn tuyết đối cho con người và thiết bị
 • Chuyển tài liệu về Trung tâm phân tích tài liệu và thiết bị hư hỏng về Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý theo quy định
 • Hoàn chỉnh những nội dung trong biên bản thực hiện công việc và trong các biểu mẫu ISO khác - Thống kê tiêu hao vật tư trong khi thực hiện đơn hàng
 • Báo cáo sơ bộ về mức độ thực hiện đơn hàng với phòng KTSX
 • Nộp các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện đơn hàng cho các bộ phận liên quan
 • Lập kế hoạch và thực hiện đúng thời hạn công tác chuẩn chỉnh thiết bị, máy móc
 • Thứ năm hàng tuần làm báo cáo tiêu hao vật liệu nổ và gửi về phòng KTSX
 • Chấm công làm lương cho CBCNV trong đội. Xét và gửi báo cáo mức thưởng hàng tháng của đội cho Phòng KTKH-LĐTL
 • Tổ chức thực hiện tốt và thường xuyên công tác đào tạo chuyên môn cho tất cả các nhân viên trong đội, theo kế hoạch và đào tạo tại chỗ
 • Áp dụng vào sản xuất các phương pháp kỹ thuật và công nghệ mới có hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh phong trào hoạt động sáng kiến sáng chế, cải tiến hợp lý hóa trong sản xuất
 • Quản lý tài sản, thiết bị, vật tư được giao, thực hiện tốt công tác kiểm kê vật tư, trang thiết bị hàng năm, làm tiêu hao và thanh lý đúng thời hạn
 • Lập nhu cầu mua sắm, thực hiện làm đơn hàng mua sắm vật tư, trang thiết bị kịp thời
 • Thực hiện các công việc khác tại XN do Phòng KTSX phân công
 • Tổ chức thực hiện thường xuyên và áp dụng có hiệu quả công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào sản xuất

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu