• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Vietsovpetro “về đích sớm” kế hoạch doanh thu năm 2011

Đến ngày 23.08.2011, Tập thể lao động quốc tế Việt Nam và Liên bang Nga trong Vietsovpetro đã đạt mức doanh thu bán dầu 3.568,5 triệu USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2011 (3.557,8 triệu USD). Cùng với việc hòan thành kế hoạch doanh thu, Vietsovpetro cũng đã hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam và trích chuyển lợi nhuận cho hai Phía Việt Nam và Liên bang Nga năm 2011.Trong 4 tháng còn lại của năm 2011, tập thể lao động Vietsovpetro sẽ tiếp tục phấn đấu, đảm bảo an tòan công nghệ nhằm hòan thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu được giao – khai thác tối thiểu 6,31 triệu tấn dầu thô và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản khác của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.

 Nguyễn Hoàng Hải ( Theo www.vietsov.com.vn).

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu