• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Các phương pháp đo điện(phần 4)

Tên và chức năng của bo mạch

Mạch bù MOD-MNO1, khuếch đại, POWER-AMPL B1
Mạch tiền khuếch đại PRE-AMPLIF B2
Mạch tiền khuếch đại PRE-AMPLIF B2'
Mạch phát GEN-IB1 B3, B4, T2, T3
Mạch khuếch đại USIL-AKM1 B5, B7
Mạch khuếch đại USIL-PZ B6
Mạch khuếch đại US-RB1 B8, T5
Mạch tách sóng nhạy pha BSID-21, mạch điều khiển Kon-BKN1, Mạch điều khiển khóa KLUCH - IBN1 B9
PSU REC-N1 B10, L1
PSU REC-F1 B11
Mạch khuếch đại BLP-PSN1 B13
Mạch Telesystems TLSN1 B14, T6
Công tắc dòng KL-POWER K1, K2, K4, K5
Công tăc dòng KLUCH - K3 K3

Mạch bù MOD-MNO1, mạch phát GEN-IB1, mạch khuếch đại US-RB1, Mạch tách sóng nhạy pha BSID-21, mạch điều khiển Kon-BKN1, mạch điều khiển khóa KLUCH-IBNl, mạch khuếch đại BLP-PSN1, mạch Telemetry TLSN1 được đặt trong khối điện tử bên trong một thermostat. Tất cả các phần khác đặt bên ngoài thermostat này.

hinh_1.jpg
dk2.jpg
dk3.jpg
dk4.jpg
DK5.jpg
DK6.jpg
DK7.jpg
DK8.jpg
DK9.jpg
DK10.jpg
DK11.jpg
dk12.jpg
(còn tiếp)
NXQ

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu