• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Downhole Tool ASR-1 Advanced Seismic Receiver

The ASR-1  Advanced Seismic Receiver

ARS-1 Specifications

Length 35” (884mm)
Diameter 3” (76mm)
Weight 38lbs (17kg)
Locking Range 22”(559mm) with an arm extender
Temperature 400oF (204oC)
Pressure 20000psi (1400bar)
Sensors SM-4HT 10Hz
Mounting 3 component gimbal
Well deviation 0o – 95o
Control panel GPP & GSP-1

General

         The ASR geophones a compact three component electromechanical downhole geophone. It is disigned for use in wells up to 20000psi and 200oC and provides fast arm cycle time with an arm force to weight ratio of 5:1.

Locking Arms

           The standard arm will accommodate boreholes from 5” to 13”, the short arm will accommodate borehole from 3 ½” to 9” and an extended arm can be use to increase this range to 22”. The locking force is constant to within 20% throughout its operating range and will lock into 9 5/8” casing in fifteen seconds when fitted with the standard arm.

Gimbal Element

The tool is provided with a three component gimballed package as standard using one high sensitivity SM4 high temperature element per axis. The gimbal assembly with faithfully follow any borehole deviation from vertical through to horizontal and slightly beyond.

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu