• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Mud Logging Services

I.  INTRODUCTION

           Same as other parts of L&TD, Mudlogging services have also been utilized in all Vietsovpetro wells. During drilling operations Mudlogging services perform the following functions: drilling operation monitor and control, geological data and information collection, drilling operation safety awareness.

For this work the MudLogging team has 24 highly trained and competant Engineers good experience in Mudlogging work. Most of them have more than 10 years working experience. In order to keep pace with new technological development, a number of relevant training courses are given to all staff to ensure that good quality service is achieved in all jobs.

At present, we are using the Geoservices ALS-2 Mud Logging Units (Advanced Logging System, second generation). In addition, we co-operate with domestic companies to design, manufacture and put Advanced Security System; into operation and upgrade & improve the completeness of equipment. Mud Logging Unit equipment is regularly replaced and upgraded in compliance with modern technology to secure operational correctness and stability.

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu