• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Advanced Security System (ASS – 2002)

III. ANTI-COLLISION TO PRE-EXISTING WELLBORE WHILE DRILLING - ADVANCED SECURITY SYSTEM (ASS-2002):  

1. Introduction: 

   In drilling from offshore platforms there have been several cases where drilling a new well went directly into another neighboring production well and destroyed the casing of that well. This is due to very narrow well-to-well spacing (distance between the wells is 2.5-3.0m). So there is a demand to employ an Advanced Security System to detect this at an early stage before collision.

2. Principle:

    The advanced security system detects the approach of the drill bit to casing of neibouring production wells. Data is sampled at high frequency from vibration sensors (Installed on well heads) and drilling sensors (WOH, RPM, TORQUE, SPP). The system uses the spectrum analyses of vibration signals by Fast Fourier Transform Algorithm. While drilling, if the drill bit   approaches a well then the is increasing and frequency of signal is concentrated in range of 300Hz - 700Hz. This phenomenon occurs more serverly with drilling parameter changes (eg: increasing of torque and/or decreasing of rate of penetration,..).

  

 

  3. Functions of the System:
 •  The system provides automated monitoring and detection of clash between the drill bit and casing of other neighboring production wells.
 •  Internal Alarm Management (Set High /Low alarm, activates a buzzer when an alarm is detected).
 • Printer management (Print out Real-time and Playback logs)
 • Data management: Backup and store of Real-time database
 • Calibration of the drilling sensors

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu