• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

WellCAD SOFTWARE

        WellCAD is one of the most powerful and interactive PC based well data management tools available on the open market.

 

WellCAD is a single well-oriented system that operates under Win32, the 32 bits application-programming interface (API) from Microsoft.

 

WellCAD runs on Windows 3.1x, Windows 95, Windows NT and DEC Alpha AXP running Windows NT. WellCAD is OLE2 compliant and supports OLE object linking and embedding, OLE automation and drag and drop between WellCAD documents and other OLE compliant software.

Windows compatibility

Compatibility with Windows means that WellCAD printing and plotting is virtually hardware independent. Data exchange between WellCAD

and other data sources and repositories is extremely flexible using industry standard file formats and using the Windows clipboard and OLE functionality

WellCAD data types

WellCAD is capable of handling a diverse range of borehole information all on one document. These data types include:

 • Conventional single curve well logs e.g natural gamma and density curves
 • Full waveform sonic logs with wiggle, black and white and full colour VDL presentation    
 • Image logs (FMS, televiewer, multi-am caplier)
 • Structure logs(sine wave and arrow plots)
 • Lithological logs with and without bed boundaries
 • Comment full text logs. Mud logs (uneven depth sampled or time based data)
 • Well construction and down-hole equipment logs
 • OLE logs (containing embedded or linked objects from other applications) 

 

 •  

 

 

          

WellCAD Features

 •  Windows 95 graphical user interface
 • Multiple document interface
 • Fully mouse driven
 • Windows clipboard data exchange facilities
 • Multiple log file import and export facilities
 • Full log editing facilities
 • WYSIWYG display and print preview
 • OLE automation
 • OLE drag and drop
 • Global depth shift function
 • Document templates
 • Worksheet customization

WellCAD tools:

 •  Header Editor - with independent zoom and rotation
 • Formula Parser - with dynamic data link and formula browser
 • Depth Matcher -for differentially squeezing and stretching logs
 • Image and Structure Log Processing Module -for image log processing and interactive structure interpretation
 • Tabular Editor - with dynamic data link

Application in L & TD – VSP.

 

 

WellCAD is powerful software and has been used for multi-purpose in L & TD. Since 1996 it has often been used for casing inspection quick look analysis plots. 

This picture presents a casing inspecting result in White Tiger oil field .

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu