• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Borehole Compensated Sonic Log

Tool specification
Principle
Borehole Compensated Sonic
Max Temp
3500F
1750C
Max Press
18 500 psi
127 600 kPa
Max hole
17.5 in
445 mm
Min hole
4.25 in
108 mm
Range
40-190 µs/ft
131-623 µs/m
Vertical Resolution (90%)
2ft 0.610 m
Depth of Investigation (50%

<3 inμЅ

<76.2 mm
Sensitivity
na na
Accuracy:
±1 µs/ft ± 3 µs/m
    Primary Curves
∆tc(compressional slowness)
   Secondary Curves
Φc

Borehole Compensated Sonic tools determine the time required for a compressional sound wave to travel through one foot of formation. The travel time depends upon the formation's lithology, porosity, and type of pore fluid. Thus, if lithology and type of pore fluid are known, travel time can be related to porosity.

As an aid to interpretation of seismic data, the compres­sional travel times are integrated and the results indicated on the log. A tick mark appears on the log for each millisecond of elapsed time. The interval between tick marks indicates the depth interval through which sonic waves travel in 1 millisecond.

Compensated Sonic tools contain two acoustic trans­mitters and two acoustic receivers. The standard arrange­ment of these components results in travel time measure­ments made with transmitter-to-receiver spacing of 3 and 5 feet. The use of such multiple travel time measure­ments allows for compensation for borehole fluids, borehole rugosity, and tool tilt

Compensated Sonic tools are run in liquid-filled wells and should be centralized in the borehole. The tools can be combined with other tools such as Gamma Ray, Induction, Laterolog, Density, Neutron, and Caliper.

                                   
Applications:      
 •  Porosity analysis
 •  Lithology identification
 •  Abnormal pressure identification
 •  Velocity data for seismic studies
 

DT measurement in sedimentary rock

DT measurement  in basement

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu