• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

MKAB 42-170/100 M

 •  Specifications
Out size of diameters (mm)    < 42 ± 0.5
Temperature rating (° C) 170 ± 5
Pressure rating (at)   < 1000
Shot density (spm) 19
Penetration (mm) 300  
Explosive  weight of TTG Link (g) 10.25
Explosive  weight of OИ-565 (g) 325
Length of Explosive OИ-565 (mm) < 130 ± 5
Length of MKAB (m) < 10

 

Item Description
1 Top sub
2 Lead Wire Splice Boot
3 Seizing Cord, Nylon
4 Resistorized Detonator
5 Steel Clip Ring
6 Holder for TTG Link 6SPF
7 Lead Wire
8 Connecting Pin
9 Oscillatory equipments  OИ-565
10 Guide nose
A Detonating cord  80gr  HMX
C Charge TTG Link  6SPF

  Benefits and Features

- MKAB makes high about temperature and pressure for formations.(This is one of advantages when use MKAB).

- MKAB always fit up in a lubricator and can use in under balance.

-This equipment makes increasing recovery factor and can through christmas tree , tubing and perforate under packer.

- During using it, the well may be on situation of exploitation.

-The length of the gun may be up to 10 meters.

  

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu