• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

CAST-V Circumferential Acoustic Scanning Tool-Visualable

CAST-V – A COST-EFFECTIVE TOOL TO EVALUATE THE POTENTIAL ZONES IN FRACTURED BASEMENT.

The newest generation Circumferential Acoustic Scanning tool, the CAST-V made by Halliburton, provides a wealth of information in both open and cased holes. In open holes, the CAST-V provides complete borehole imaging for accurate formation evaluation. In cased holes, ultrasonic pipe inspection and cement evaluation can now be obtained simultaneously.

Operating over a wide range of downhole environments, the CAST-V data can be presented in a variety of two- and three- dimension formats. Powerful, yet user-friendly imaging analysis software is available to process the images, histograms and curve-type data.

    

Specifications

 Temperature

 Rating

 Pressure Rating

 OutsideDiameter

 Length

 Weight

350oF 20,000psi 3.625 in. 215 in. 316 lb

175oC 137900 kPa 92 mm 5.46m 143 kg


Openhole Operation

Recommended

Range of

Openhole Sizes

5 1/2 to 13 3/8 in 139 to 340 mm
Azimuthal Resolution
1.8o
Vertical Sample Rate
0.3 in.
Logging Speed
20 ft/min.
Vertical Resolution
0.3 in.
Accuracy
±5%
Primary curves Max. reflected amplitude and time of fight for each shot (200 shots/scan), borehole fluid slowness
Secondary curves
Amplitude and borehole radius images (200 dots/scan), hole ovality, tool eccentricity, hole deviation, and tool RB
with interchangeable transducer heads

Primary applications include:

• Open Hole Borehole Imaging.

• Fracture Detection.

• Casing Inspection (Both Thickness And Diameter).

• Ultrasonic Cement Evaluation/ Imaging.

CAST-V HAS BEEN USED POPULARLY BY L&TD, VSP FOR STUDYING THE CHARACTERISTICS OF FRACTURES IN BASEMENT, CUU LONG BASIN.

The energy levels of reflected ultrasonic wave have been used:

- To locate the fracture zones.

- To differentiate between open fractures and filled fractures.

- To determine the geometric characteristics of fractures: dip, azimuth dip, and aperture.

In fact, surveys in basement of Cue long basin indicated that CAST-V is the most effective tool for studying basement fractures.

This open-hole CAST-V imaging was logged from fractured basement reservoir of White Tiger oil field. The upper plot shows clearly the open fractures both on amplitude (left) and transit time (right). These fracture zones are highly productive zones.

This plot clearly shows the closed fractures both on the amplitude (left) and transit time (right). These fracture zones are non-productive zones

          A productive zone was identified by CAST-V and traditional log (LLD, LLS, DT, NPHI, RHOB etc) measurements. This was confirmed with production logging data

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu