• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Tubing Inspection by 24 Fingers MIT

DESCRIPTION

The Sondex 24 finger MIT has been designed to provide the most accurate tubing caliper measurements in the industry. The high quality of the data allows for 3 dimensional imaging and the calculation of rates of corrosion or scale deposition.

OPERATING PRINCIPLE 

The tool is run in the hole using mono-conductor cable or  Slickline. Once at the bottom the fingers are motored open. The spring loaded, hardened tip fingers push against the ID of the casing or tubing with a low constant force. As the tool is logged up the well, the movement of each finger is transferred to a position sensor. The output of the position sensor is then digitized for recording into memory or transmission up hole. Data from each finger is monitored independently. At the end of the run the fingers are motored closed for pulling out of hole or for repeat logging. The tool contains an inclinometer to denote the high side and well deviation. The temperature of the electronics is monitored for software correction of sensor drift.

APPLICATIONS 

• Quantification of scale build up and corrosion.

• Accurate location of holes or anomalies.

• Identification of tubing items and damage.

INTERFACES & TOOL COMBINATIONS

Switch-able for operation with other PLT tools (Ultralink only).

OPTIONS 

Stainless Steel or Beryllium-Copper Fingers.

Memory or Surface Readout (Slickline or Mono-conductor cable)

MITpro statistical joint analysis software

MITview 3D imaging software

SPECIFICATIONS (1 11/16" 24 FINGER MIT)


            The MIT-24 is widely used for tubing inspection in Vietsovpetro’s oil fields. Pictures below show some results of 1-11/16“ OD 24 FINGER MIT TOOL.

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu