• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Wireline Perforation 3-3/8, 4-1/2,5 & 7" Deep Penetrator

Gun type O.D (In.) Charge type Shot density (spf) Expl Wt  (g) 1-hr Temp. Rating (°F)

Casing O.D. (in.)

API RP-43 Fifth Edition

Scallo-

ped

gun systems


   
3-3/8 SDP 6 24.0 400 4.5 0.59 31.12
4-1/2 SDP 6 39 400 7 0.39 49
5 DP 6 32 330 7 0.42 27.78
7 SDP 12 39 400 9.625 0.45 33.41
3-3/8 BH 12 14
4.5 0.57 4.91

Item Description  
1 Top Sub  
2 Carrier  
3 Tandem Sub  
4 Bull Plug  
5 O-ring # 230  
6 O-ring # 335  
7 Detonating Cord  
8 Lead Wire  
9 Contact Holder Spring Assy  
10 Port Plug W/Seal  
A Detonating Cord, 80 gr, HMX  
D Detonator

L & TD has used this equipment since 1988 in hundreds wells. These wells were located at Bach Ho, Dai Hung and Rong oil fields. The angle of wells may have been to 70 degrees and the depth up to 5000 m.

This equipment can be uesd without cutting off electric supply.

Wireline perforation has been used very safely in our oil field’s. Advantages of wireline perforation is the gun can not fire if hydrostatic pressure less 10 atm and the length of the gun may be from 3 to 8 meters.

 

The picture shows, the well after perforation using a wireline gun.

- Density: 20 charges per meter.

- Gun size: 3-3/8”.

- Perforation intervals: 3640-3660, 3690- 3695 and 3715-3725m

This picture shows the result of production logs after perforation using a wireline gun for a production well in basement

- Shot density: 20 charges per meter.

- Gun size: 3-3/8”.

- Perforation intervals: 3680 - 3719.5 m.

Nhóm Marketing  

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu