• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Thru Tubing Perforation System (Swing Jet-180 Phased System)

    Specifications

Charge type Weight (g) Gun Size Casing Size PERFORMANCE
Hole (in) Penetration Concrete (in)
DP 22 1-11/16” x 4-1/2” 5-1/2” 0.39 26.2

O.D. before Deployment 1-11/16 ”
O.D. after Deployment 4.50 “
Pressure Rating 15,000 psi
Temperature Rating 375 ° F

Item Description  
1 Firing connection assy
2 Top sub adapter  
3 Firing Head Assembly  
4 Connector Housing  
5 Trigger Housing Assembly  
6 Carrier  
7 Release Housing  
8 Socket Head Set Screws
9 Rubber End Seal
10 Charge Deployment Spring
11 Socket Head Set Screws
12 HMX Bi-Directional Booster
13 Tandem Connector Assembly, includes trigger housing & spring
14 1’ Booster Transfer Tube
15 Double Male Adapter
16 Bull Nose
17 Socket head set screws
A
Det. cord
C Charge
D1 Release Detonator
D2 Resistorized Detonator

   Benefits and Features

- Swing jet can perforate at under balanced and makes the shell crater deeper (about 10 ”) in formations.

- Swing jet makes increasing recovery factor and can pass through Christmas tree, tubing … and perforate under packer.

- Swing jet can perforate during production.

- Swing jet carries larger charges than reguler through tubing guns.

    
  

Specifications

O.D (in.) Charge type Shot density (spf) Expl Wt(g) 1-hr Temp. Rating (°F) Pressure Rating (psi) Casing O.D. (In.) API RP-43 ifth Edition
Entry Hole (in.) Penetra- tion (in.)
11/16 SDP 6 9.0 375 20.000 5.0 0.24 16.0
Item Description  
1 Firing Head
2 Seizing Cord
3 Det. Cord Protector Sleeve Assy
4 Det. Cord Charge Clip
5 Strip
6 Bolt and Nut Set
7 Guide Nose
8 Top Blank
9 Bolt and Nut Set
10 Tandem
11 Det. Cord Retainer
12 Magnetic Decentralizer
13 Adapter Cablehead to expendable
A
Det. cord
C Charge
D Detonator
-- Alignment Tool Kit for NT Charge
-- Manual, Spiral Shogun System

Benefits and Features

Makes increasing recovery factor of hydrocarbon saturated zone in oil fields.

- Can pass through Christmas tree, tubing.

- Can perforate under balance and under packer.

- Can perforate during producing process.

- The length of the gun may be up to 10 meters.

    

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu