• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Split Shot Cutter 1.375 ”to 2” O.D Segmented Cutter

  Specifications

Item  
1 Magnetic Top Sub
2 Set Screw
        3          O’Ring
C   Split Shot Cutter Assemblies  
Assembly No 1-hr Temp °F Pressure Rating (psi) Explosive Load (grains/ft) Cutter O.D. (in)
SSC-1375-302 325 10,000 900 1-3/8
SSC-2000-302 325 10,000 1200
2.0
D   DET-3050-009 Resistorized Detonator – (not included)     

    Casing and Tubing Sizes

      Benefits and Features

Split shot with small O.D can pass through tubing while no another cutter would go down.

Using Split shot, we can save time. Split shot can be use in cases of: Paraffin blockage, mud, corroded tubing, collapsed pipe.

 

No other cutter would

go down

Paraffin blockage

  

Mud

Corroded tubing

3-1/2” Tubing cut with

the Split Shot Cutter

3-1/2” Tubing cut with

the Split Shot Cutter

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu