• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Vietsovpetro và hướng “tận thăm dò”

(Petrotimes) - Công tác tìm kiếm - thăm dò của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro năm 2012 đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Từ thành công của giếng khoan GT-2X đã cho phép xây dựng nhanh chóng giàn khai thác GTC-1, từ đây cấu tạo Gấu Trắng sẽ được gọi là mỏ Gấu Trắng đã được đưa vào khai thác. Các giếng khoan: 1X, 2X, 5XP, 4P cho kết quả tốt và chuẩn bị đưa vào khai thác tiếp giếng khoan 5P. Giàn GTC-1 đã bổ sung sản lượng quan trọng vào thành tích khai thác chung của Vietsovpetro. Giếng khoan BH-51, thử tầng vỉa sản phẩm đá móng và trong trầm tích Mioxen hạ thành công cũng được đưa vào khai thác cùng giàn MSP-4 và sau đó giếng khoan BH-52 thiết kế để đưa vào khai thác.

Giếng khoan R-70, không nhận được kết quả khi thử vỉa tầng móng và Oligoxen nhưng khi thử vỉa tầng Mioxen hạ đã cho dòng dầu 72,6m3/ngày đêm và giếng khoan này cũng lập tức được đưa ngay vào khai thác, bổ sung vào sản lượng khai thác dầu của giàn RC-7.

Giàn Công nghệ trung tâm mỏ Bạch Hổ

Với kết quả khoan và thử vỉa thành công hai giếng khoan trên cấu tạo Thỏ Trắng và trữ lượng tính toán được của khu vực này là cơ sở vững chắc cho việc xây dựng giàn khai thác tại đây. Theo kế hoạch, khoảng cuối Quý II/2013, những dòng dầu đầu tiên của mỏ Thỏ Trắng sẽ được đưa vào khai thác, nhằm bổ sung nguồn tài nguyên đang dần suy giảm hiện nay.

Với phương châm “tận thăm dò” và không để sót các cấu tạo có tiềm năng chứa dầu khí, trên vùng cực Nam của mỏ Bạch Hổ đã tiến hành khoan giếng thăm dò BH-26 từ cuối tháng 7/2012. Hiện tại giếng khoan đang tiến hành thử vỉa tầng sản phẩm trong đá móng và sẽ tiếp tục thử vỉa tầng sản phẩm trong trầm tích Mioxen hạ. Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia, dựa vào biểu hiện dầu khí trong quá trình khoan và tài liệu đo địa vật lý, giếng khoan có nhiều triển vọng mở ra diện tích chứa dầu mới cho mỏ Bạch Hổ. Nếu việc thử vỉa giếng khoan này thành công sẽ nhanh chóng đưa vào khoan giếng thẩm lượng BH-25 nhằm mục đích làm sáng tỏ tiềm năng chứa dầu khí để có thể xây dựng giàn nhẹ đưa vào khai thác trong những năm tới.

Trong tình trạng hiện nay của Lô 09-1, nơi mà công tác khai thác đã tiến hành trên 25 năm với hàng trăm giếng khoan, kể cả thăm dò và khai thác thì tỷ lệ thành công của 8 giếng khoan TKTD năm 2012 đạt đến 62,5% (chưa kể giếng khoan BH-26 đang tiến hành thử vỉa), đây quả là điều đáng mừng.

Trong kế hoạch khoan TKTD năm 2013 của Vietsovpetro với tổng số 8 giếng khoan, trong đó Lô 09-1 sẽ khoan 6 giếng với tổng số 27.510m khoan, Lô 04-3 khoan 1 giếng BC-A-1X với 4.320m khoan và Lô 09-3 khoan 1 giếng Soi B-1X với 4.490m khoan. Đồng thời với công tác khoan TKTD, trong Lô 09-1 sẽ tiếp tục nghiên cứu bằng phương pháp địa chấn như tái xử lý đặc biệt tài liệu địa chấn, thu nổ mới tài liệu địa chấn 3D với mục đích chính xác hóa cấu tạo địa chất các vỉa dầu đã biết hoặc các diện tích đang khai thác, đồng thời tận thăm dò các bẫy cấu tạo địa tầng chứa dầu mới làm cơ sở dự trữ tài nguyên cho các năm tiếp theo.

Trên Lô 09-3, sẽ tiến hành thăm dò bằng phương pháp địa chấn 3D trên diện tích 500km2 nhằm phát hiện các cấu tạo địa chất mới có tiềm năng chứa dầu khí để đưa vào khoan TKTD. Trên Lô 04-1,04-3 tiếp tục công tác nghiên cứu địa chất - địa vật lý nhằm đánh giá tiềm năng các bẫy cấu tạo và địa tầng còn chưa được làm sáng tỏ để có thể đưa vào khoan TKTD trong tương lai.

Năm 2013 và những năm tiếp theo sẽ vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm nhằm mở rộng vùng hoạt động của Vietsovpetro trên phạm vi trong và ngoài nước.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được trong đó có cả những thành công và những bài học kinh nghiệm từ thực tế, chúng ta càng tin tưởng trong năm 2013 công tác tìm kiếm thăm dò sẽ hoàn thành thắng lợi, tạo niềm tin cho toàn thể cán bộ, công nhân viên vào tương lai của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Lê Việt Hải - Nguyễn Minh Hùng

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu