• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Gọi dòng thành công giếng khí-CONDENSATE 10B/RC1 mỏ Rồng

 

Giếng 10B/RC1
 
Sau thời gian hoàn tất các công tác chuẩn bị cần thiết, đúng 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2013, đã tiến hành gọi dòng giếng 10B/RC1 mỏ Rồng – là giếng khai thác khí-condensate đầu tiên của Vietsovpetro. Và không phụ lòng mong đợi của tập thể cán bộ công nhân viên Vietsovpetro, giếng 10B/RC1 đã cho kết quả gọi dòng với  sản lượng khí khoảng 472.000 m3/ngày đêm, sản lượng condensate đạt 266 m3/ngày đêm (Áp suất miệng giếng 174-190 at, áp suất ngoài cần 58-78 at, chế độ côn 16mm).
 
Gọi dòng thành công giếng 10B/RC1 có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Vietsovpetro trong bối cảnh nhu cầu khí phục vụ khai thác các giếng gaslift ngày càng tăng trong khi sản lượng khí đồng hành giảm. Giếng 10B/RC1 sẽ bổ sung nguồn khí cho khai thác gaslift và góp phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch khai thác dầu năm 2013 và những năm tiếp theo.
 
C.V.L.
 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu